przejdź do głównego tekstu

This site functions best with JavaScript. Please enable JavaScript in your browser to experience all that this site has to offer.

Szukaj ofert pracy

Future you wywiera duży wpływ.

PRACA W UPS

Dowiedz się więcej na temat tego, kim jesteśmy i co sprawia, że praca w UPS jest tak bardzo satysfakcjonująca.

PRAKTYKA

Nasza firma ceni nie tylko pracowników z długim stażem, którzy doskonale znają arkana naszej pracy, ale także młode, ambitne i kreatywne osoby. Nasz program praktyk ma na celu wykorzystanie wiedzy, umiejętności i nowych perspektyw młodych ludzi. W ramach programu oferujemy know-how oraz możliwość pracy z fachowcami. Uczymy młodych ludzi rozumienia biznesu. Praktykanci są dla nas źródłem inspiracji przy poszukiwaniu nowych rozwiązań, a w zamian my pomagamy im przy wdrażaniu projektów, oferujemy możliwość uczestniczenia w spotkaniach firmowych i zachęcamy ich do prezentowania pomysłów oraz dzielenia się swoim punktem widzenia.

Lady smiling on the phone

ROZWÓJ PRACOWNIKÓW

Zgodnie z filozofią UPS najcenniejszym aktywem naszej firmy są pracownicy. To właśnie ludzie tworzą przecież atmosferę i nastrój w miejscu pracy. Troszczymy się o to, by nasi pracownicy byli zadowoleni i stale monitorujemy poziom ich zaangażowania, aby niezwłocznie zidentyfikować problemy, które mogłyby spowodować spadek skuteczności i wydajności pracy. Angażujemy się w rozwijanie kompetencji związanych zarówno z wypełnianiem przez pracownika jego obowiązków służbowych, jak również pozytywnie wpływających na atmosferę w miejscu pracy, relacje i motywację. Koncentrujemy się na rozwoju naszych pracowników, dlatego też przykładamy szczególną wagę do szkoleń. Oferujemy szkolenia prowadzone przez firmy zewnętrzne, a także warsztaty organizowane wewnątrz firmy. Ponadto wysyłamy naszych pracowników do innych filii UPS za granicę, aby mogli zobaczyć, jak ich koledzy wykonują pracę w innych miejscach na świecie. Aby zapewnić firmie wzrost i prześcignąć konkurencyjne firmy, które stale usprawniają prowadzoną działalność, musimy jak najlepiej i jak najbardziej starannie dobierać pracowników. Dlatego też stworzyliśmy narzędzia, które pomagają nam identyfikować osoby posiadające duży potencjał do dalszego rozwoju zawodowego i tym samym do rozwoju naszej firmy. Prowadzimy między innymi wewnątrzfirmowe programy staży, dzięki którym nasi pracownicy mogą dowiedzieć się, jak funkcjonują inne działy i w jaki sposób wykonywana jest praca w innych miastach, krajach, a nawet na innych kontynentach.

ŚRODOWISKO PRACY

Każdego dnia spędzamy w pracy wiele godzin, dlatego też bardzo ważne jest, abyśmy czuli się bezpiecznie w miejscu, w którym pracujemy. UPS uważa, że bezpieczeństwo polega zarówno na spełnianiu wszystkich wymogów BHP, jak i przestrzeganiu procedur obowiązujących w określonych sytuacjach. W centrum naszego zainteresowania są ludzie, dlatego też przykładamy najwyższą wagę do bezpiecznych metod pracy. Uważamy, że bezpieczeństwo pracowników magazynu jest sprawą o kluczowym znaczeniu. Zwracamy szczególną uwagę na eliminowanie wszelkich zagrożeń z czynności wykonywanych każdego dnia w miejscu pracy. Codziennie pracujemy nad udoskonaleniami, które zapewnią naszym pracownikom bezpieczeństwo. Jako firma przewozowa przykładamy szczególną wagę do zasad bezpiecznej jazdy. Filozofia naszej firmy zawiera stwierdzenie mówiące, że jesteśmy bezpieczni z wyboru, a nie z przypadku. Każdego dnia minimalizujemy ryzyko wypadku przez zachowywanie ostrożności, koncentrację na prowadzeniu pojazdu oraz przestrzeganie zasad bezpiecznej jazdy. Bezpieczne metody pracy są ważne dla każdego pracownika UPS. Bezpieczeństwo osobiste wszystkich pracowników jest podstawową wartością UPS. Bezpieczne metody pracy UPS stanowią potwierdzenie zasady, według której żadna praca nie jest tak ważna, by ryzykować dla niej uszczerbek na zdrowiu. Chcemy, aby każdy pracownik UPS traktował bezpieczeństwo jako własną wartość i przyjmował osobistą odpowiedzialność za bezpieczne wykonywanie pracy. Wiąże się to z koniecznością ustanowienia wysokich standardów w celu zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy oraz metod wykorzystywanych przez pracowników. Uważamy, że wszystko jest możliwe, pod warunkiem że rozmawiamy o tym, a następnie przekuwamy nasze wnioski na konkretne plany działania. Dlatego też organizujemy regularne spotkania przedstawicieli działów, podczas których omawiamy najważniejsze z punktu widzenia firmy sprawy interpersonalne, kwestie pracownicze oraz proponowane inicjatywy. Bardzo cenimy sobie pomysły pracowników i ułatwiamy im zgłaszanie problemów, ponieważ cenimy punkt widzenia każdego pracownika. UPS stosuje też politykę otwartych drzwi. Każdy pracownik, który odczuwa potrzebę porozmawiania z członkiem zarządu, może do niego przyjść, pomijając wszelkie zbędne formalności. Każdy ma możliwość odbycia swobodnej rozmowy z członkiem kierownictwa firmy. Niemniej jednak pracownicy są zobowiązani do przestrzegania pewnej hierarchii. Naszym nadrzędnym celem jest budowanie profesjonalnych relacji wśród wszystkich pracowników, bez względu na ich kompetencje i zakres odpowiedzialności.

Kobiety w logistyce (Ang.)

Zobacz, co mówi twoja przyszła koleżanka Elisabeth Rodriguez na temat przywództwa i rozwoju kobiet.

ŚWIADCZENIA POZAPŁACOWE

Misją naszej firmy jest spełnianie potrzeb naszych klientów. Wszyscy pracownicy w pełni wykorzystują swój czas, umiejętności i kompetencje, aby zapewnić naszym klientom wysoki poziom zadowolenia i poczucie, że mają do czynienia z prawdziwymi profesjonalistami. Wiemy, że duża ilość czasu, jaką nasi pracownicy spędzają w pracy, wymaga uznania nie tylko w formie terminowo wypłacanego wynagrodzenia, ale również w postaci świadczeń pozapłacowych. W pełni zdajemy sobie sprawę ze znaczenia równowagi między życiem zawodowym i osobistym, dlatego też oferujemy naszym pracownikom dopłaty do kart Benefit Multisport i Benefit Multikino. Każdemu pracownikowi UPS przysługuje też dostęp do usług medycznych oferowanych przez placówki Grupy Lux Med. Aby zapewnić naszym pracownikom poczucie bezpieczeństwa, oferujemy im możliwość ubezpieczenia na życie w GENERALI. Osoby udające się w podróż służbową za granicę objęte są Programem SOS. Ponadto oferujemy pracownikom dodatkowe świadczenie, jakim jest możliwość udziału w programie emerytalnym. Myślimy o ich przyszłości. Każda osoba jest dla nas cenna w dłuższej perspektywie czasowej – bardzo ważne jest, byśmy czuli się bezpiecznie nie tylko dzisiaj, ale także jutro.

SPOŁECZNOŚĆ

Wolontariat pracowniczy od dziesiątek lat był i jest integralną częścią kultury naszej firmy. Naszą działalność prowadzimy w sposób zrównoważony – to jedna z głównych zasad, jaka przyświeca prowadzeniu naszego biznesu. Dążymy do tego, aby zachować równowagę pomiędzy sukcesem ekonomicznym a odpowiedzialnością społeczną i dbałością o środowisko. Programy filantropijne UPS są prowadzona przez Fundację UPS, założoną w 1951 roku. Jej celem było stworzenie odpowiedniej bazy dla realizacji programów wspierających w zakresie bezpieczeństwa, dbałości o środowisko naturalne, różnorodności i wolontariatu. Miniony rok był rekordowy, jeżeli chodzi o wolontariat. Pracownicy UPS w Polsce i ich bliscy, łącznie 854 osoby, przepracowali 4568 godzin. Od udostępniania swoich umiejętności dla organizacji non-profit, poprzez poświęcanie swojego czasu, budując szkoły, wspierając banki żywności, pracując na rzecz ochrony środowiska, pracownicy UPS są oddani w działaniach na rzecz lokalnych społeczności. Wolontariusze UPS w Polsce zdecydowanie najczęściej poświęcają swój czas na pomoc dzieciom i młodzieży – aż 15 z 21 zrealizowanych w 2013 roku projektów dotyczyło lokalnych domów dziecka i pomocy dzieciom niepełnosprawnym. Działania te mają bardzo pozytywny wpływ na społeczności, w których pracownicy UPS żyją i pracują, i przyczyniają się do budowania silnych więzi między pracownikami. Działania wolontariackie dotyczą też kwestii ekologicznych. Przykładowym działaniem w Polsce w tym obszarze była w minionym roku akcja związana z sadzeniem drzew. Inicjatywa ta realizowana była jako część globalnej kampanii UPS o nazwie „Milion drzew UPS”, w ramach której do końca 2013 roku pracownicy firmy posadzili na całym świecie milion drzew. Pracownicy w Polsce posadzili wiosną 2000 sadzonek dębów w podwarszawskim nadleśnictwie Chojnów. Wydarzeniu towarzyszyły gry, konkursy i inicjatywy wzbudzające wrażliwość na kwestie ekologiczne i podnoszące wiedzę przyrodniczą i środowiskową, również wśród najmłodszych uczestników akcji. Z innych ciekawych inicjatyw, w które w ostatnich latach zaangażowani byli pracownicy UPS, wymienić można udzielenie pomocy Towarzystwu Opieki nad Ociemniałymi w Laskach czy też Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Potrzebującym Przystań lub Fundacji Razem dla Nikiszowca. Poza tym wolontariusze UPS już 7 lat z rzędu wspierają WOŚP, pracując na rzecz Fundacji w okresie przygotowawczym do corocznego finału. Co ważne, mimo iż pracownicy UPS pomagają przez cały rok, to od 10 lat okres najbardziej zintensyfikowanych działań wolontariackich przypada na październik, kiedy to UPS obchodzi globalny miesiąc wolantariatu, zachęcając szczególnie swoich 400 tys. pracowników, by zaangażowali się w liczne działania wolontariackie. Zgłaszanie inicjatyw, w które mogliby się zaangażować nasi pracownicy odbywa się za pośrednictwem specjalnej komisji wolontariackiej i Ambasadorów Wolontariatu. Owi Ambasadorowie są dla firmy głównym źródłem informacji w zakresie tego, gdzie niezbędna jest pomoc, gdzie UPS powinno zainwestować nie tylko swoją pracę, ale również pieniądze. Co istotne, wolontariat w UPS jest ściśle powiązany z programem grantowym dla poszczególnych fundacji. Aby fundacja mogła otrzymać fundusze na rzecz danej inicjatywy społecznej, jej program musi znajdować się w obszarach zainteresowania Fundacji UPS, którymi są kwestie związane z bezpieczeństwem społeczności, ekorozwojem , różnorodnością społeczną i wolontariatem. Ponadto przedstawić należy pomysł i plan wydatkowania funduszy, ale również stworzyć możliwość osobistego wsparcia jej działalności przez pracowników UPS i ich rodzin. I tak, dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu w 2013 roku w działania na rzecz organizacji charytatywnych i fundacji w Polsce, wypłacono dotacje pieniężne na łączną kwotę 185 tys. dolarów. Wiele godzin wolontariatu jest realizowane przez pracowników UPS poza ich godzinami pracy, np. w weekendy. Podkreśla to zaangażowanie, jakie pracownicy mają na rzecz wsparcia społeczności, w której żyją i pracują. Możemy powiedzieć, że UPS dostarcza platformę do działań, ale serce wkładają sami pracownicy.

CZYTAJ DALEJ about Community

DODATKOWE ŚWIADCZENIA

  • KONKURENCYJNE WYNAGRODZENIE I BONUSY

  • PRYWATNE UBEZPIECZENIE MEDYCZNE

  • PRYWATNE UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

  • MOZLIWOŚCI ROZWOJU

  • MIĘDZYNARODOWE ŚRODOWISKO PRACY

  • SZKOLENIA

Back to Job Navigation (Benefits)

Obszary zainteresowańWybierz jedną z kategorii z listy opcji. Wyszukaj według lokalizacji i wybierz jedną z listy propozycji. Na końcu, kliknij „Dodaj”, aby utworzyć powiadomienie o ofercie pracy.